Διαγωνισμός του Επιμελητηρίου Βοιωτίας που αφορά την υλοποίηση του έργου "Βοιωτία - Διαδρομές στην ιστορία"

Δημοσιεύθηκε στις 28/09/2015 10:04

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας διακηρύττει, ότι στις 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. είναι η ημερομηνία λήξης της παράδοσης των προσφορών στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά και στις 29 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. θα διεξαχθεί η αποσφράγιση των προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του ΠΔ 118/2007  του έργου με τίτλο: «ΒΟΙΩΤΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 78.500 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά, μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-28281, αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος Φουντάς.