Διαγωνισμός του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού για την προμήθεια μολύβδου για την κατασκευή συσσωρευτών

Δημοσιεύθηκε στις 30/09/2015 08:57

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός του 316 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού - 4ο Γραφείο, για την προμήθεια μολύβδου (20.000 κιλά) για την κατασκευή συσσωρευτών 12Vx100AH και 12Vx70AH του προγράμματος συσσωρευτών έτους 2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία - ώρα κατάθεσης - αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Παραλαβή τεύχους διακήρυξης με τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, από το 316 ΣΠΤΧ/Γρ. Προμηθειών. Πληροφορίες στο τηλ.: 2541034925