Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος της Γνωστοποίησης του ν. 4442/2016

Δημοσιεύθηκε στις 06/06/2017 12:37

Την έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Αναπληρωτής υπουργός, Αλέξανδρος Χαρίτσης, από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

  • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών (ΥΑ ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017)
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυµάτων, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017)
  • Τουριστικά Καταλυµάτα και Κολυµβητικές ∆εξαµενές που λειτουργούν εντός αυτών (ΚΥΑ ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 και ΚΥΑ ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017),

Η γνωστοποίηση:

  • είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της,
  • πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας,
  • προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.),
  • περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονοµικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο φορέας άσκησης μιας οικονοµικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. επιµέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονοµικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της επιδιωκόµενης μεταβολής.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016

Πότε πρέπει να υποβάλλεται γνωστοποίηση;

Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο σύστημα για την υποβολή της γνωστοποίησης;

Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Όλα τα πεδία της γνωστοποίησης είναι υποχρεωτικά;

Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται γνωστοποίηση μεταβολών των δηλωθέντων στοιχείων;

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων για δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας);

Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: " Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του φορέα δραστηριότητας (μεταβίβαση της επιχείρησης);

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.

Στο έντυπο της γνωστοποίησης προβλέπεται η συμπλήρωση αριθμού εργαζομένων. Αφορά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή στο σύνολο των εργαζομένων μίας εταιρείας που ενδεχομένως ασκεί τη δραστηριότητά της σε πολλές εγκαταστάσεις;

Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης (άρ. 6 παρ. 8 ν. 4442/2016) προϋποθέτει τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ.;

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο ασκείται μεταποιητική δραστηριότητα που υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης και μεταποιητική δραστηριότητα που δεν υπάγεται στο νέο καθεστώς (γνωστοποίηση), ποια διαδικασία ακολουθείται;

Γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο για την υπαγόμενη σε καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061), ενώ η άλλη μεταποιητική δραστηριότητα ακολουθεί τις προβλεπόμενες στον ν. 3982/2011 και τις κανονιστικές αυτού πράξεις αδειοδοτικές διαδικασίες.

Οι προβλέψεις του ν. 3982/2011 για τους ελέγχους αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας εξακολουθούν να ισχύουν ;

Εξακολουθούν να ισχύουν, με τη βασική διαφορά ότι οι εν λόγω έλεγχοι εφεξής θα διενεργούνται εκ των υστέρων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 ν. 4442/2016 οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας διενεργούνται εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της.

Στην περίπτωση που μια δραστηριότητα υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) απαιτείται συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου της ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158), προκειμένου να γίνει η υπαγωγή σε αυτές (σε ΠΠΔ) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας;

Ναι, όπως προβλέπεται ρητά στην ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (Β΄ 1275).

Στο Παράρτημα της γνωστοποίησης προβλέπεται συμπλήρωση των εξής στοιχείων : «εγκατεστημένη ισχύς» και «αξία μηχανολογικού εξοπλισμού». Ο εξοπλισμός που δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία και ο εξοπλισμός που προορίζεται αποκλειστικά για την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων;

Όχι. Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο παραγωγικός εξοπλισμός.

Το άρθρο 22 του ν. 4442/2016 αναφέρει ότι «αν για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου (Σημ.: Νοείται το κεφ. ΣΤ “Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών”) απαιτείται προηγούμενη έγκριση …., η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7». Όμως το άρθρο 7 αφορά την υπαγωγή δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης, ενώ οι μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4442/2016. Τελικά για ποια έγκριση πρόκειται;

Η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 22 του ν. 4442/2016 είναι η έγκριση που υφίσταται και σήμερα αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ήτοι η έγκριση του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 δεν αφορά μόνο δραστηριότητες στο σύνολό τους, αλλά και πτυχές προστασίας δημοσίου συμφέροντος δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έγκριση που ζητείται, καλύπτει τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, ως προς την πτυχή του δημοσίου συμφέροντος που αφορά στην προστασία της ασφάλειας τροφίμων.