Διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

Δημοσιεύθηκε στις 29/01/2018 12:44

Συνοπτικός διαγωνισμός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ξάνθης, για χρονικό διάστημα από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2018.

Προϋπολογισμός: 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης, Νέστου 2Α (2ος όροφος), Ξάνθη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 9:00 π.μ.