Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων

Δημοσιεύθηκε στις 13/04/2018 11:29

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης, συνολικού προϋπολογισμού 38.446,20€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 03 Μαΐου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 11:00 - 11:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355