Επαναληπτικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2018 10:22

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 6 παραρτημάτων του, συνολικού προϋπολογισμού 37.506,07€ συμπ. ΦΠΑ.

Κριτήριο αξιολόγησης: η χαμηλότερη τιμή για ένα - περισσότερα ή και για όλα τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΑΜΘ, καθώς επίσης και για ένα - περισσότερα ή και για όλα τα είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης χωρίς τον νόμιμο ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των είδων και την συμφωνία των προσφορών με τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 08 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Κέντρου στο τηλέφωνο 25313 52020 κα. Σκουλαρίδου Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.