Διαγωνισμός της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων

Δημοσιεύθηκε στις 07/05/2018 09:45

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως-Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών καθώς και νωπών αμνοεριφίων για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Π.Ε. Ξάνθης συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής.

Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 220.000€. Το ποσό έχει υπολογισθεί για όλα τα είδη του διαγωνισμού για 1 έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. 

Για την παρόχη πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο "Αποστολίδη", επί της οδού Σάρδεων στην Ξάνθη, τηλ.-φαξ: 2541035466, email: ivtajypdem@army.gr