Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος παστεριωμένου ενός λίτρου

Δημοσιεύθηκε στις 22/05/2018 09:28

Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος, παστεριωμένου ενός λίτρου, έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 17.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, που βρίσκονται στο τέρμα 4ηςΟκτωβρίου, Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ.: 25411 00350 και 25411 00347.