Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συστημάτων άρδευσης

Δημοσιεύθηκε στις 02/07/2018 09:46

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης, συνολικού προϋπολογισμού 71.920,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας και ώρα: 10:00 - 10:30 (ώρα λήξης προσφορών)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355