Δίκτυο Solvit: Σημαντικά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα εντός Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε στις 22/02/2021 15:04

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπ. Οικονομικών ενημερώνει για τις δυνατότητες του δικτύου Solvit και τα σημαντικά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα εντός Ε.Ε, επισημαίνοντας τα κάτωθι:

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Solvit

  1. Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρ. Επιτροπής που έχει ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, όταν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ε.Ε πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχουν εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
  2. Το Solvit λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων Solvit. Εθνικά κέντρα Solvit υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το Ελληνικό Κέντρο Solvit εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ε.Ε και Διεθνών Σχέσεων, επί της οδού Νίκης 5-7, Σύνταγμα, ΤΚ 10563 (τηλ επικοινωνίας: 210-3332793, 210- 3332797,                210-3332824,    210-3332129,           ηλεκτρ.                     δ/νση: solvit.greece@mnec.gr).
  3. Στη διαχείριση κάθε υπόθεσης εμπλέκονται δύο (2) κέντρα Solvit, το τοπικό κέντρο (Home Centre - HC) δηλαδή το κέντρο της χώρας με την οποία ο αιτών έχει στενότερους δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και το επικεφαλής κέντρο (Lead Centre - LC) το οποίο καθορίζεται βάσει της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα.
  4. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί την υποβολή της υπόθεσής του στο Solvit, δύναται να χρησιμοποιήσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προβλήματος, διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry- complaint-form/home?languageCode=el&origin=solvit-web («Υποβολή Υπόθεσης στο Solvit»).
  5. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Solvit, τα προβλήματα που δύνανται να επιλυθούν μέσω αυτού αλλά και τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την υποβολή μίας υπόθεσης στη βάση Solvit παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα στο https://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm.

Βάσει των σχετικών στατιστικών στοιχείων το δίκτυο Solvit έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθώς τα τελευταία χρόνια πλήθος υποθέσεων έχουν επιλυθεί με την παρέμβαση του Solvit. Για το λόγο αυτό άλλωστε, εκτός από πολίτες κ-μ της Ε.Ε, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν και απευθύνονται στο Solvit αναζητώντας λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν από δημόσιες αρχές άλλων κ-μ.

Είναι δε γεγονός, ότι το δίκτυο Solvit, λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς του στην επίλυση σχετικών διαφορών εντός της Ενιαίας Αγοράς, έχει τεθεί στο επίκεντρο της προσοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε εθνικό όμως επίπεδο, η Υπηρεσία Solvit αποκτά ολοένα και αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης καθώς μεγάλος αριθμός δημόσιων αρχών είναι ενήμερος για την υπηρεσία Solvit και μέσω της συνεργασίας μας κατά τη διαχείριση σχετικών υποθέσεων.

Περαιτέρω, με τον Κανονισμό 2019/515 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 19η Απριλίου 2020, το πεδίο του δικτύου Solvit διευρύνθηκε επιπλέον καθώς, μέσω του Solvit, διεξάγεται η προβλεπόμενη στο αρ. 8 του εν λόγω Κανονισμού, διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών.