Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια λεωφορείου

Δημοσιεύθηκε στις 26/10/2021 08:58

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, για την προμήθεια ενός καινούριου καινούριου απλού τουριστικού λεωφορείου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/11/2021