Ενημέρωση του ΕΟΑΝ για την υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Δημοσιεύθηκε στις 01/11/2021 11:35

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ. Νικόλαος Χιωτάκης με επιστολή του στα Επιμελητήρια, ενημερώνει για την υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων  στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  και γνωστοποιεί πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του Νόμου 4819/2021:

«…1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους....».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και ποιους αφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν από την ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ: https://www.eoan.gr/ ή μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο του Οργανισμού: 2108647420