Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 02/11/2021 12:46

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/11/2021