Νεότερη ενημέρωση του ΕΟΑΝ για την υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Δημοσιεύθηκε στις 05/11/2021 08:53

Σε συνέχεια του με Αρ.Πρωτ: 5231/ 26.10.2021 εγγράφου, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης απέστειλε στα Επιμελητήρια της χώρας, ορθή επανάληψη με συμπληρωματικά στοιχεία όπου αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4819/2021 η συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου) σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ: α) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ, β) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων.

Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται οι υπόχρεοι της παρ. 1 (παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4819/2011).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπόχρεους παραγωγούς υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. https://www.eoan.gr/εμπα/ποιούς-αφορά/ και https://www.eoan.gr/εμπα/ενημερωτικό-για-επιχειρήσεις/

Με το υπ. Αριθμ. 5411/04.11.2021 έγγραφο του ΕΟΑΝ καθίσταται γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού, θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στους υπόχρεους που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «. 1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους....»