Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2021 11:13

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού  264.510,60 € (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο των προμηθειών ανά ομάδα) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-07/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Νοεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.