Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για τη διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Δημοσιεύθηκε στις 24/11/2021 10:36

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 372.000,00€ (με το ΦΠΑ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των υπηρεσιών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Υ-7/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00'.