Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα

Δημοσιεύθηκε στις 03/01/2022 08:41

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00.