Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα: Ειδική ιστοσελίδα και λογότυπο

Δημοσιεύθηκε στις 20/01/2022 10:13

Στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην ειδική ιστοσελίδα για τις Πράσινες Δημόσιες  Συμβάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές με αυτές  πληροφορίες.

Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις» σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα, δηλαδή για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα, τον τομέα (προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καταγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι προσπελάσιμο μέσω των συνδέσμων https://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις/ και https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/?lang=en  αντίστοιχα.