Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα "Έξυπνη Μεταποίηση"

Δημοσιεύθηκε στις 24/11/2022 10:16

Ξεκίνησε στις 23/11/2022 η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα "Έξυπνη Μεταποίηση" του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0". 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση», δικαιούχοι ορίζονται υφιστάμενες και νέες, μικρές-πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμες νομικές μορφές είναι οι εξής: Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 1. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis).
 2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 3. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Επιπροσθέτως πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που έχουν δημοσιευθεί με την προκήρυξη.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Η υποψήφια επιχείρηση πρέπει να τεκμηριώσει την κάλυψη τουλάχιστον του 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.
 • Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δημόσια ενίσχυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620,00 €, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

 • 70% (51.259.334,00€) του Προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.
 • 30% (21.968.286.00€) του Προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Από το σύνολο του Προϋπολογισμού, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης: 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποβολές πραγματοποιούνται από 23  Νοεμβρίου 2022 έως 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων από μεσαίες επιχειρήσεις, βάση της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει, σύμφωνα με τα βαθμολογικά κριτήρια που έχουν δημοσιευθεί στην προκήρυξη.

Κατώτατος Προϋπολογισμός

Ανώτατος Προϋπολογισμός

250.000,00€

6.000.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 75%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρου 18 και 31

ΜΕΣΑΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Βόρειο Αιγαίο

70%

75%

50%

Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης,
Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

60%

70%

50%

Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα,
Ευρυτανία,
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι,
Νότιο Αιγαίο

50%

60%

50%

Ανατολική-Δυτική Αττική,
Πειραιάς και νήσοι

35%

45%

50%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

50%

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών

<thead> </thead>

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ

2

Δαπάνες για κτίρια

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

3

Ειδικές εγκαταστάσεις Κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών

4

Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού

Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ

5

Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

6

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Ένταση Ενίσχυσης 50%

7

Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Ένταση Ενίσχυσης 50%-70%

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ