Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. στο Δ.Π.Θ.

Δημοσιεύθηκε στις 30/12/2022 11:48

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. στο Δ.Π.Θ.», κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 06.02.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.