Καλό Πάσχα!

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Online Συμβουλευτική
Οδηγός Καταλυμάτων
Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ξένες Οικονομίες & Αγορές

Το Επιμελητήριο Ξάνθης αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Ακολούθων (Ο.Ε.Υ.) Πρεσβειών της Ελλάδος στο εξωτερικό, παρέχει στα μέλη του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ξένες οικονομίες και αγορές με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας.

Έχουν ταξινομηθεί κατά χώρα, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, επιχειρηματικοί οδηγοί, στοιχεία για τις οικονομικές – εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με αυτές, πληροφορίες που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά δελτία οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών πληροφοριών.

Στο Επιμελητήριο Ξάνθης διατηρείται αρχείο και βάση δεδομένων με παλαιότερα σχετικά στοιχεία τα οποία παρέχονται δωρεάν στα μέλη του.