Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ρυθμίζονται από το ν. 4583/18.12.2018 “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.”