Συνδρομές & Τέλη

Καθορισμός ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ και ΤΕΛΩΝ που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης για να απολαμβάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται.

Με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, (ΦΕΚ 3586/Β΄/ 31.12.2014), καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής και ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις – μέλη των Επιμελητηρίων που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε. – Μ.Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

100€

Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – Συνεταιρισμοί

70€

Ο.Ε. – Ε.Ε. – Μη κερδοσκοπικές – Κοινοπραξίες – Κοινωνίες

50€

Ατομικές Επιχειρήσεις

20€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1/4/28-1-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ξάνθης τα ποσά των ετήσιων συνδρομών.

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενιαίο τέλος

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

  5,12 €

Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής

10,24 €

Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία)

10,24 €

Βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των μελών τους

  5,12 €

Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων

10,24 €

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής

  5,21 €

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ

10,24 €


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

IBAN ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ALPHA BANK: GR1301408580858002002005582 ή

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 0301723520005352060824993 ή

ATTICA BANK: GR3501608770000000085018981

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής :

α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής : (ΚΥΑ 79752/30.12.2014, ΦΕΚ 3623/31.12.2014, τ. Β’).

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
(σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες

320 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών

300 €

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού

300 €

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300 €

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300 €

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

150 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

150 €

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

100 €

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100 €

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)

80 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων)

80 €

Ατομικές επιχειρήσεις

30 €

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων

Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100 €

Κοινοπραξίες

100 €

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων  ΓΕΜΗ έχουν ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919) στα πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.

γ) Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/23-11-2011 (Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€).

δ) Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω ΚΥΑ Κ1-802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.