Investment Tools
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
e-Επιμελητήριο
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ.
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Startup Greece
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ιδρύθηκε την 28-8-1956 με το Β.Δ. 186/28-8-1956, και ο χώρος ευθύνης του είναι ο Νομός Ξάνθης.

Από τις 13-6-1925 μέχρι τις 31-7-1956 λειτουργούσε στην Ξάνθη περιφερειακό επιμελητήριο.

Σήμερα διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 2081/10-9-1992 “Ρύθμιση θεσμού των Επιμελητηρίων” και τον 3419/06.12.2005 “Γ.Ε.Μ.Η. & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”, από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Διοικητική Επιτροπή.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες συνιστά απαραίτητο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων αλλά επίσης και σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.

Παρεμβαίνει με τοποθετήσεις σε θέματα αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής ως επίσημος Σύμβουλος της ελληνικής Πολιτείας.

Μετέχει ως θεσμοθετημένο μέλος σε Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές που ασχολούνται με θέματα Επιχειρηματικά και Αναπτυξιακά.

Υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων που αφορούν την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση επιχειρηματιών και εργαζομένων.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά και διακρατικά προγράμματα με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουν τα μέλη του, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τη δημιουργία σωστών υποδομών ανάπτυξης και αειφορίας.

Τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα σε ένα βασικό τρίπολο παροχής υπηρεσιών:

 • Σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής - αναπτυξιακής – επιχειρηματικής πολιτικής σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του φορέα αλλά κυρίως των μελών του.
 • Άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών σε θέματα ενημέρωσης, υποστήριξης και διεκπεραίωσης ενεργειών

Το Επιμελητήριο Ξάνθης διαθέτει, επίσης, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος κατά το πρότυπο DIN – EN – ISO 9001:2008.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

 • Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών καθώς επίσης και φαρμακείων που δεν απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη.
 • Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.
 • Μητρώο Επωνυμιών των επιχειρήσεων του Νομού Ξάνθης
 • Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων
 • Ειδικό Μητρώο κατασκευαστών κοσμημάτων.
 • Επιμελείται για την συγκέντρωση των στοιχείων, την τήρηση Ειδικού Μητρώου και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων.
 • Επιμελείται για την συγκέντρωση των στοιχείων, την τήρηση Ειδικού Μητρώου και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων και Εταιρειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 • Χορηγεί κωδικό αριθμό σημάνσεων κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοϊας.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, βουλκανιζατέρ κ.λ.π. για λήψη αδείας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 • Χορηγεί βεβαίωση, μετά από αυτοψία, εγκατάστασης των μηχανημάτων που αγοράστηκαν με Βιοτεχνικό δάνειο.
 • Χορηγεί άδειες για Εμπορικές αποθήκες.
 • Καταχώριση - κατοχύρωση, σε επίπεδο Νομού, επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Επιχειρήσεων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
 • Επικυρώνει τις υπογραφές των μελών του.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά εγγραφής στο Μητρώο Επωνυμιών για οποιαδήποτε χρήση.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εξαγόμενων ειδών και θεωρεί εμπορικά τιμολόγια.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών
 • Στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις του Νομού.
 • Ενημέρωση μελών για Προκηρύξεις – Διακηρύξεις.
 • Οργανώνει διαλέξεις – συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • Πληροφόρηση για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους και προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα μας.
 • Ενημέρωση επιχειρήσεων για επενδυτικά προγράμματα.
 • Υποβολή μελετών και υπομνημάτων για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία κ.λπ.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε αρκετές επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στο Επιμελητήριο Ξάνθης είναι εγγεγραμμένες 5.655 ενεργές επιχειρήσεις που κατανέμονται στα 3 τμήματά του.

Κλάδος ή Δραστηριότητα Αριθμός επιχειρήσεων
1. Μεταποιητικό τμήμα 1.727
2. Εμπορικό τμήμα 1.979
3. Τμήμα Υπηρεσιών 1.949
ΣΥΝΟΛΟ 5.655