Μη υποχρέωση καταβολής αντιτίμου λόγω μη έκδοσης νόμιμου παραστατικού στοιχείου (απόδειξης- τιμολογίου)

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2013 10:27

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη (Α2-1145/ΦΕΚ 3313/Β/12-12-2012), κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
Ανάρτηση πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)»
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καταστημάτων εστίασης και αναψυχής
Αναγραφή σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες, της ένδειξης:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)»
και εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και της ένδειξης:
«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».

Κυρώσεις
Οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946, με διοικητικό πρόστιμο 1.000 €.
Επίσης στη μη έκδοση νόμιμου παραστατικού στοιχείου εφαρμόζεται το άρθρο 47 του ν.2065/1992 περί γνωστοποίησης της παράβασης στη Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.