Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά φοιτητών σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2016 11:29

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθμ. 582/2016), που αφορά στη μίσθωση μεταφορικών μέσων, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, για τη μεταφορά των φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης,για το έτος 2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική προσφορά, ανά πόλη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 01 Μαρτίου 2016, ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, ώρα 15:00