Διαγωνισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την προμήθεια καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 18/02/2016 14:34

Πρόσκληση Συμμετοχής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης (υπ/ αριθμ. 2/2016) για την:

α) «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Λιμενικών Αρχών», προϋπολογισμού # 1.200.000,00 € # για το έτος 2016 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται)

β) «Προμήθεια καυσίμων κίνησης Πλοηγικού σταθμού Πειραιά», προϋπολογισμού # 440.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ) και

γ) «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού», προϋπολογισμού # 169.600,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας # 1.809.600,00 # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται),

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ειδικότερα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανά νομό).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00.