Διαγωνισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την προμήθεια υγειονομικού - φαρμακευτικού υλικού - εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 22/02/2016 09:12

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο  προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής (03/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την «Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού -εξοπλισμού» προϋπολογισμού 205.067,49€ (συμπ. ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00.