Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 20:27

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια) του ΓΕΕΘΑ, ετών 2014-17 (ΑΔ: 56/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 30.464,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 04 Αυγούστου 2016, ώρα 14:20 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.