Διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:40

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.202,20€ με ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Για τα ελαιολιπαντικά χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00 μμ.