Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Δημοσιεύθηκε στις 23/04/2013 09:24

Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη αρ. 2/2013 "τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Σε περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών".

Για τους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.