Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Υ και Οθονών

Δημοσιεύθηκε στις 24/06/2022 14:22
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.)  προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενα:
  • Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων α) τυπικοί και β) απαιτήσεων και
  • Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών δύο τύπων α) τουλάχιστον 23.8 ιντσών και β) τουλάχιστον 27 ιντσών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρεία συμμετοχή των επιχειρήσεων και ο υγιής ανταγωνισμός.
 
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 07-07-2022 (www.promitheus.gov.gr -> πεδίο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» ή https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s1
μοναδικός κωδικός διαβούλευσης: 22DIAB000024621).