Διαγωνισμός για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Δημοσιεύθηκε στις 16/09/2022 09:44

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο των Πράξεων “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ” των ετών 2015-2016 (MIS: 5000133) και των ετών 2018-2019 (MIS: 5029827)», προϋπολογισμού 346.660,60 € (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.