Μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2023 09:52

Οι Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. 359/192749/20.06.2023 ΥΑ (Β΄3989), η οποία τροποποίησε την αρ. 1750/32219/19.3.2015 (Β΄475) ΥΑ όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, ρυθμίζουν συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας για τη Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το ενωσιακό σύστημα ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι οποίες αφορούν την κυκλοφορία και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά:

α) στην περ. v) του εδαφίου γ) της παρ. 4 του άρθρου 5 αναφορικά με την απόδοση εμπορικής ονομασίας σε όλα τα συγγενικά είδη, δηλαδή του ίδιου γένους, των ειδών που ενδημούν και αλιεύονται εκτός Μεσογείου και έχουν κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά και παρόμοια εμπορική αξία, στα οποία θα μπορεί να αποδίδεται η ίδια εμπορική ονομασία,

β) στην παρ. 2 του άρθρου 7 αναφορικά με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων ανάληψης και πώλησης και της εξαίρεσης από την υποβολή δηλώσεων (i) όσων αγοράζουν αλιευτικά προϊόντα βάρους μέχρι 30 kg τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση και δεν διατίθενται στην αγορά, και (ii) όσων αγοράζουν προϊόντα αλιείας που προέρχονται από σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων και τα σκάφη αυτά δεν έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του ημερολογίου αλιείας (δηλ. υποβάλλουν μηνιαία δήλωση παραγωγής), και

γ) στο Παράρτημα 2 αναφορικά με την επικαιροποίησή του και την ενσωμάτωση- οριστικοποίηση των προσωρινών ονομασιών.

«Η εμπορική επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αγοράζει τα προϊόντα αλιείας από το αλιευτικό σκάφος (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, ιχθυοπωλεία κ.α.) εγγράφεται στον κατάλογο των πρώτων αγοραστών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) και υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΠΑ τις δηλώσεις ανάληψης και δηλώσεις πώλησης.

Η υποχρέωση ολοκλήρωσης των δηλώσεων ανάληψης και δηλώσεων πώλησης είναι εντός 24 ωρών από την ανάληψη των αλιευμάτων και από τη λήξη της πώλησης αντίστοιχα, για όσες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων άνω των 200.000€ και εντός 48 ωρών για όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στις πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων κάτω των 200.000€.

Εξαιρούνται από την υποβολή δηλώσεων ανάληψης και δηλώσεων πώλησης προϊόντων αλιείας:

(α) Όσοι αγοράζουν αλιευτικά προϊόντα βάρους μέχρι 30 kg τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση και δεν διατίθενται στην αγορά,

(β) όσοι αγοράζουν προϊόντα αλιείας που προέρχονται από σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων και τα σκάφη αυτά δεν έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του ημερολογίου αλιείας (δηλ. υποβάλλουν μηνιαία δήλωση παραγωγής)».