Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια αυτοκινούμενων σαρώθρων

Δημοσιεύθηκε στις 24/07/2023 09:42

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων σαρώθρων», προϋπολογισμού 524.933,33€ (με το Φ.Π.Α.)

 Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ανά ομάδα, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. Π19/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Ιουλίου 2023 και η ώρα έναρξης η 15:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00΄.