Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές

Δημοσιεύθηκε στις 11/09/2023 08:25

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές», προϋπολογισμού 148.999,99 € (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. Π-05/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
 
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
 
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.