Διαγωνισμός για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Δημοσιεύθηκε στις 13/09/2023 08:19

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 03.10.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.