Απλούστευση διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κι εγγραφής των παραγωγών, οπτικοακουστικών έργων στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 19/12/2013 14:57

Ξάνθη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/32230/22-11-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταργείται η υποβολή από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον παραγωγό οπτικοακουστικών έργων του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης και αντικαθίστανται με Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να προσκομισθεί στο Επιμελητήριο Ξάνθης για την εγγραφή ή ανανέωση της άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν τα εξέδιδαν τα Επιμελητήρια της χώρας για τα μέλη τους, αντίθετα τα κατέθεταν τα μέλη τους στα Επιμελητήρια για να εγγραφούν ή να ανανεώσουν τις άδειές τους και αντικαθίστανται πλέον με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της ΚΥΑ που ψηφίστηκε, η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών.

Όσον αφορά τον ρόλο των Επιμελητηρίων, όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται αλλά ενισχύεται, αναβαθμίζεται και ενδυναμώνεται με τη θέσπιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, της Υπηρεσίας μιας Στάσης και της επικείμενης αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί στα Επιμελητήρια της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ