Επιχειρησιακό Σχέδιο για τις ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες προμήθειες

Δημοσιεύθηκε στις 28/03/2014 10:25

Οι ενεργειακά αποδοτικές δημόσιες προμήθειες / συμβάσεις αποτελούν το αντικείμενο πολλών ευρωπαϊκών ερευνών, οι οποίες μεταξύ άλλων αναδεικνύουν τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο από την υλοποίησή τους.

Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) η συμμετοχή στο έργο EFFECT αποσκοπούσε στην αναβάθμιση των διαδικασιών των δημοσιών προμηθειών με ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ενεργειακής αποδοτικότητας. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη, διήρκεσε 3 χρόνια και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Στη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν 8 ενημερωτικά σεμινάρια εκ των οποίων 5 απευθύνονταν  στους εκπροσώπους του δημοσίου και 3 στους ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ήταν η ενημέρωση των στελεχών τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων στην εφαρμογή κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης σε συμβάσεις δημόσιων προμηθειών.

Το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου SEE/EFFECT, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου,  κατήρτισε ένα επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να γνωστοποιήσει στους αντισυμβαλλόμενους των δημοσίων συμβάσεων τις απαραίτητες πληροφορίες για επιτυχή υλοποίηση Ενεργειακά Αποδοτικών Δημόσιων Προμηθειών [ΕΑΔΠ]. Το επιχειρησιακό σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Επικαιροποιημένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τα κριτήρια για την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • Μέτρα, πρωτοβουλίες και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση ΕΑΔΠ
  • Δράσεις και προτάσεις για την ενίσχυση της υλοποίησης ΕΑΔΠ
  • Κατάλογο πηγών σχετικής πληροφόρησης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του έργου EFFECT http://www.effectproject.eu/downloads.php.