Επίσημες στατιστικές έρευνες στην Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Δημοσιεύθηκε στις 22/05/2014 14:07

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή στοιχείων από τις ελληνικές επιχειρήσεις η οποία διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πρόκειται για δύο επίσημες στατιστικές έρευνες, οι οποίες διενεργούνται παράλληλα, και αφορούν την παραγωγή δεικτών για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις (Community Innovation Survey), και δεικτών για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στις επιχειρήσεις (R&D statistics). Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια καλούνται να τα συμπληρώσουν έγκαιρα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αξιόπιστη καταγραφή και παραγωγή επίσημων στατιστικών δεικτών σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη της χώρας μας.

Η σημασία των δύο αυτών επίσημων ερευνών είναι μεγάλη, ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς καταγράφουν τη δυναμική και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς της Καινοτομίας και της Ε&Α. Οι σχετικοί δείκτες αποστέλλονται στη Eurostat και αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών πολιτικών, χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων ενίσχυσης καινοτομίας και Ε&Α. Επιπλέον, από φέτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010, οι δαπάνες Ε&Α καταγράφονται ως πάγιο κεφάλαιο και συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ. Οι έρευνες διεξάγονται σε περισσότερες από 4.500 ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο για την "Καινοτομία στις επιχειρήσεις" έχει αποσταλεί σε δείγμα επιχειρήσεων από όλη τη χώρα και συλλέγει στοιχεία για τις καινοτομικές δραστηριότητες και τις καινοτομίες (σε προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, σε διαδικασίες, στην οργάνωση και στο μάρκετινγκ μιας επιχείρησης) στο διάστημα της τριετίας 2010-2012.

Το ερωτηματολόγιο για τις "Στατιστικές Ε&Α στις επιχειρήσεις" συλλέγει στοιχεία για το προσωπικό που απασχολήθηκε και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις για Ε&Α, με συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2012, αναλυτικά στοιχεία για το έτος 2013 και εκτιμήσεις για το 2014. Στο ερωτηματολόγιο έχουν προστεθεί, από την ΕΛΣΤΑΤ, ερωτήσεις που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία δαπανών Ε&Α ως πάγιο κεφάλαιο. Στόχος είναι η συλλογή στοιχείων από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητες Ε&Α. Για τον σκοπό αυτό όσες επιχειρήσεις υλοποιούν Ε&Α και πιθανώς δεν έχουν λάβει το σχετικό ερωτηματολόγιο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ υλοποιεί την παραγωγή των επίσημων στατιστικών δεικτών μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 1359/Β/25.04.2012).Τα εθνικά στοιχεία που συλλέγονται από τις παραπάνω έρευνες, αποστέλλονται στη Eurostat και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνολικών δεικτών που δημοσιεύονται από τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την παρακολούθηση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020, και τον ΟΟΣΑ.

Στην Ελλάδα τα συνολικά αποτελέσματα δημοσιεύονται μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου του ΕΚΤ για Δείκτες Έρευνας-Ανάπτυξης-Καινοτομίας (http://metrics.ekt.gr), καθώς και με ειδικές εκδόσεις οι οποίες διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://metrics.ekt.gr/el/ekdoseis.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: statisticsrtd@ekt.gr