Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Ιούλιος 19, 2019

Διαγωνισμός της ΧΧ ΤΘ Μεραρχίας για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός της ΧΧ ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των […]
Ιούλιος 18, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV ΤΑΞΥΠ για σύμβαση με συνεργείο καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης/4ο Επιτελικό Γραφείο για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας χώρων Βρεφονηπιακού Σταθμού Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη […]
Ιούλιος 15, 2019

Διαγωνισμός της 387 ΠΑΥΠ για την προμήθεια κλαρκ

Συνοπτικός διαγωνισμός της 387 Προκεχωρημένης Αποθήκης Πυρομαχικών για την προμήθεια ενός ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ), προϋπολογισμού 23.000,00€ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού

Δημόσιος διεθνείς ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την προμήθεια […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος, για την ανάδειξη προμηθευτών […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών των τεσσάρων (4) […]
Ιούλιος 8, 2019

Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων για τις ανάγκες του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών […]
Ιούνιος 14, 2019

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” αναρτήθηκαν για πρώτη διαβούλευση Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής […]
Ιούνιος 7, 2019

Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών κλιματιστικών

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται να διενεργήσει άμεσα ανοικτό διαγωνισμό Συμφωνίας – Πλαίσιο για την […]
eChamber
X