Επιμελητήριο

Χαιρετισμός Προέδρου


Η συγκεκριμένη, αναβαθμισμένη Πληροφοριακή Πύλη (Portal) φιλοξενεί υπηρεσίες πληροφόρησης και επιχειρηματικής υποστήριξης και φιλοδοξούμε να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σκοπό έχει την αλλαγή και απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας του φορέα αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των μελών μας, με πλήρη αξιοποίηση σύγχρονων ολοκληρωμένων οργανωτικών λύσεων στον τομέα των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών.

Διοίκηση


Το Επιμελητήριο Ξάνθης ιδρύθηκε την 28-8-1956 με το Β.Δ. 186/28-8-1956, και ο χώρος ευθύνης του είναι ο Νομός Ξάνθης.

Από τις 13-6-1925 μέχρι τις 31-7-1956 λειτουργούσε στην Ξάνθη περιφερειακό επιμελητήριο.

Σήμερα διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 2081/10-9-1992 “Ρύθμιση θεσμού των Επιμελητηρίων” και τον 3419/06.12.2005 “Γ.Ε.Μ.Η. & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”, από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Διοικητική Επιτροπή.

Ρόλος - Οργανωτική Δομή


Το Επιμελητήριο Ξάνθης σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες συνιστά απαραίτητο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων αλλά επίσης και σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.

eChamber
X