Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Οργανόγραμμα

Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο Επιμελητήριο Ξάνθης.

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου

 • Την εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα, αρχική καταχώρηση εγγραφή) των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων
 • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας, όταν αυτή πραγματοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
 • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στις περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, καθώς και τη δέσμευση αυτών (διαδικασία «προέγκρισης επωνυμίας»).
 • την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6».

 

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

 • Παρεμβάσεις, επεξεργασία και υποβολή παρατηρήσεων για θέματα που αφορούν τα μέλη μας π.χ. επιδότηση εργασιακού κόστους 12%, πνευματικά δικαιώματα
 • Διοργάνωση και συνδιοργάνωση με άλλους φορείς, ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας π.χ. για αντιμετώπιση παραεμπορίου, πνευματικά δικαιώματα κ.α. και ενημέρωση των μελών
 • Προώθηση στα Γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών της χώρας μας στο εξωτερικό, αιτημάτων μελών μας για προώθηση των προϊόντων τους, ενημέρωση για κλάδους που τους ενδιαφέρουν και πληροφορίες για οικονομικά στοιχεία κ.α.
 • Παρέμβαση σε αρμόδιους πολιτειακούς φορείς για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις – μέλη μας

 

Υπηρεσία Μιας Στάσης

Ίδρυση Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ΓΕΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με τη λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης:

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην ΚΥΑ.
 • Προβαίνει ηλεκτρονικά σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της υπό σύστασης εταιρείας (ΟΕ. ΕΕ & ΙΚΕ)
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους/ιδρυτές της εταιρείας, αν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης & την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. του Νομικού προσώπου.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΟΕ ή ΕΕ και ΙΚΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/έντυπα).
 • Ενημερώνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε. για την σύσταση του Νομικού προσώπου.
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

 

Μητρώα Επιχειρήσεων – Μελών

 • Έλεγχος και καταχωρίσεις (κατοχυρώσεις) επωνυμιών και διακριτικών τίτλων.
 • Έκδοση – χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής, διαγραφής εταιρειών καθώς και ιστορικών πιστοποιητικών φυσικών προσώπων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Βεβαιώνουν το γνήσιο υπογραφής των μελών τους.
 • Έκδοση – χορήγηση πιστοποιητικών για άδεια τεχνίτη αυτοκινήτων –μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
 • Χορηγούν πιστοποιητικά καταγωγής των προϊόντων
 • Πληροφορίες και διάθεση καταλόγων μελών κατά κλάδο δραστηριότητα.
 • Έκδοση – χορήγηση Άδειας Ανέγερσης Εμπορικής Αποθήκης.
 • Τηρούν τα Ειδικά Μητρώα των:
 • Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Σύμβουλος, Συντονιστής, Πράκτορας & Μεσίτης)
 • μεσιτών αστικών συμβάσεων
 • Αργυροχρυσοχόων

 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά και εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα, παρεμβαίνοντας υπεύθυνα και ενεργά στη διαμόρφωση των οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας.

Το Επιμελητήριο μας, μέσω προγραμμάτων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή (Πολιτιστικές Διαδρομές, διοργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε εκθέσεις, έκδοση εντύπων κ.α.)

 

Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Υλοποιούμε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ «ΛΑΕΚ», για εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – μελών μας
 • Υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων (ΕΦΕΤ)
 • Διοργανώνουμε επιμορφωτικές ημερίδες για την ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών μας σε θέματα διοίκησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

 

Internet Portal και Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης, οργάνωσε και λειτουργεί (από το 2012) τη δική του διαδικτυακή πύλη (internet portal) μέσω της οποίας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα μέλη του πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με έμφαση στην υποστήριξη της ψηφιακής εξοικείωσης και της διαδικτυακής παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους λειτουργικές ενότητες που συναντά κανείς στο portal του Επιμελητηρίου Ξάνθης:

 • Παροχή ενημέρωσης σχετικά με διάφορα θέματα επιχειρηματικού/εμπορικού/ οικονομικού ενδιαφέροντος αλλά και πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου (Νομικό πλαίσιο, Επικοινωνία, Γραφείο Τύπου, Ημερολόγιο Εκδηλώσεων, Ανακοινώσεις, Επιμέρους Αρμοδιότητες Τμημάτων, Περιγραφή Δράσεων, Πρωτοβουλίες, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Ευρωπαϊκά Έργα στα οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο, κ.λπ).
 • Παροχή ενημέρωσης για αγορές του εξωτερικού, κλαδικές μελέτες κ.α. πληροφορίες που παρέχονται από τα Γραφεία ΟΕΥ της χώρας μας στο εξωτερικό.
 • Παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών στα μέλη μας (π.χ. ΔΩΡΕΑΝ δημιουργία mini-Website της κάθε επιχείρησης μέλους, κ.λπ).
 • Ηλεκτρονική εγγραφή στο e-chamber για online πληρωμή συνδρομής και ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών.
 • Υπηρεσίες e-Learning
 • Υπηρεσία εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση ψηφιακής υπογραφής
 • Ηλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων
 • Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή
 • Online κατάλογοι επιχειρήσεων

Η Υπηρεσία «Αναζήτηση Επιχειρήσεων – Μελών» διατίθεται δωρεάν online, μέσω του portal του Επιμελητηρίου Ξάνθης και συγκεκριμένα της υπηρεσίας eChamber (https://echamber.ebex.gr/eChamber/login.php ), με σκοπό την προβολή των επιχειρήσεων- μελών μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, καθώς και την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

Προσφέρει καταλόγους επιχειρήσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους):

 • Επωνυμία επιχείρησης και διακριτικό τίτλο
 • Κλάδο δραστηριότητας (βάσει κωδικών ΚΑΔ/ΣΤΑΚΟΔ)
 • Περιγραφή δραστηριότητας
 • Δήμο και κωδικό ΚΑΔ
 • Ηλεκτρονικά Δελτία Προσφορών – Ζητήσεων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών επιχειρήσεων του εξωτερικού με ελληνικές ή μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Διαγωνισμοί Δημοσίου – Προκηρύξεις και Δημόσιες Προμήθειες.

 

Βραβεία για Μαθητές και Φοιτητές

 • Σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις επιδόσεις τους σε εθνικούς, διεθνείς διαγωνισμούς και ολυμπιάδες
 • Σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εγχειρήματα, που προωθούν την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

 

Διοργάνωση και φιλοξενία Εκδηλώσεων & Συνεδρίων

Το Επιμελητήριο Ξάνθης διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις επιχειρηματικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του σε τομείς ενδιαφερόντων τους. Επίσης, διαθέτει αίθουσα με σύγχρονο εξοπλισμό για διεξαγωγή εκδηλώσεων άλλων φορέων.

 

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

 

Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 220/19.06.1995 οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ξάνθης διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται ως εξής:

 • Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων
 • Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
 • Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών