Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί μετά τις 4/4/2011:

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικών, Υποκαταστημάτων κλπ ) που η σύσταση τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης.
  • Καταχωρεί στο ΓΕΜΗ τη σύσταση των παραπάνω εταιρειών.
  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης – μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.
  • Καταχωρεί στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.
  • Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.
  • Χορηγεί πιστοποιητικά περί μη λύσης, ως και πιστοποιητικά ότι δεν εκκρεμούν αντίστοιχες αιτήσεις πτώχευσης.
  • Χορηγεί αντίγραφα εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει).
  • Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ και ΕΠΕ, που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων.
  • Τηρεί το φυσικό αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.