Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 07/09/2015 10:39

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων των Περιφερειών της χώρας για παροχή συνδρομής στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων, τα οποία προμηθεύονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους για τη διενέργεια του ελέγχου των υγρών καυσίμων, η Διεύθυνση  Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, εκπόνησε ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για το είδος αυτό και τις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. 

Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων βρίσκονται αναρτημένες προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις". Η διαδικασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του τεχνικού διαλόγου, που προηγείται της δημοσίευσης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και της τελικής ενσωμάτωσης αυτών σε διακηρύξεις σχετικών διαγωνισμών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ανοιχτές για σχόλια και προτάσεις για 20 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι 25-9-2015. Μπορείτε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο, ώστε να συμβάλετε ουσιαστικά στη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών, στη μείωση του χρόνου των διαγωνιστικών διαδικασιών και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Επίσης στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας έρευνας αγοράς η Διεύθυνση  Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών καλεί τις εταιρείες που μπορούν να κατασκευάσουν τέτοιου είδους μεταλλικά δοχεία, να δώσουν μία ενδεικτική τιμή του προϊόντος αυτού για ποσότητα της τάξεως των 15.000 δοχείων .