Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα παθήσεων δέρματος)

Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2016 10:04

2ος επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα παθήσεων δέρματος), του ΓΕΕΘΑ ετών 2014-2017 (ΑΔ: 08/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.113,20€ πλέον ΦΠΑ 6%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, ώρα 09:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 05 Απριλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.