Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στις 05/05/2016 14:21

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια  απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 169.995,35€ (συμπ. ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355