Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης

Δημοσιεύθηκε στις 16/05/2016 10:18

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης προτίθεται να προβεί, με πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 ΟΚΤ για κάλυψη αναγκών του Υπηρεσιακού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων της Δ.Α. Ξάνθης.

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη συνολικά τιμή σε ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατοό (%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης βενζίνης αμόλυβδης 95 ΟΚΤ στο νομό Ξάνθης, την ημέρα παράδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης, (Νέστου 2Α, 67131)  έως την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών).