Διαγωνισμός της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάδειξη αναδόχου για τον ψεκασμό ελαιοπαραγωγικών εκτάσεων

Δημοσιεύθηκε στις 20/05/2016 12:06

Η Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Ανατ. Αττικής, προκηρρύσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο σε € χωρίς ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προσταστευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Π.Ε. Ανατ. Αττικής για το έτος 2016.

Προϋπολογισμός 97.970,70€ (συμπ. ΦΠΑ 23%).

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23-05-2016

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-06-2016 και ώρα 15:00