Επναναληπτικός διαγωνισμός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στις 24/05/2016 14:04

Επαναληπτικός ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης "Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 121.951,22€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ.